[1]
دکتر ناعمه خورشید,دکتر شاهده عالم, “مازندرانی الاصل”, HS, vol. 8, no. 2, pp. 151-157, May 2024.