[1]
هما انجم,شگفته یسین عباسی 2024. تجزیه و تحلیل مثنوی فارسی «گومگو» از پیر مهر علی شاه گولروی: Analysis of Persian Masnavi "Goo Magoo" by Pir Mehr Ali Shah . Harf-o-Sukhan. 8, 2 (May 2024), 85-98.