د اشرف خان هجري په کلام کښې د ځنې شخصياتو يادؤنه : يوه تحقيقي څېړنه

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Zeenat Bibi , Dr.Badshah-i-Room(Ali Khel Daryab)

Abstract

 Ashraf Khan emerges as a distinguished figure in Pashto literature, embodying the legacy of his renowned father, Khushal Khan. A poet of both the sword and the pen, Ashraf Khan's verses traverse a wide array of topics, each meticulously examined with poetic finesse. This article delves into Ashraf Khan's poetic repertoire, focusing particularly on his portrayal of various persons and personalities from diverse fields and walks of life. Through an in-depth analysis of his verses, we explore how Ashraf Khan intricately weaves these personalities into his poetry, providing profound insights and perspectives on human experiences. From warriors to scholars, from lovers to leaders, Ashraf Khan's poetry resonates with the essence of each individual he portrays, offering a rich tapestry of Pashto literature that captures the depth and diversity of human existence. Through this research, we aim to shed light on the literary craftsmanship of Ashraf Khan and his enduring contribution to Pashto literature.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Zeenat Bibi , Dr.Badshah-i-Room(Ali Khel Daryab). (2024). د اشرف خان هجري په کلام کښې د ځنې شخصياتو يادؤنه : يوه تحقيقي څېړنه . Harf-O-Sukhan, 8(2), 1-11. Retrieved from https://harf-o-sukhan.com/index.php/Harf-o-sukhan/article/view/1274